Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Nuostatai

Svetain?s medis Veikla Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. birelio 27 d. ?sakymu Nr. D1-364
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. rugs?jo 24 d. ?sakymo Nr. D1-762 redakcija)

GENERALIN?S MIK? UR?DIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Generalin? mik? ur?dija prie Aplinkos ministerijos (toliau Generalin? mik? ur?dija) yra ?staiga prie ministerijos.
2. Generalin?s mik? ur?dijos paskirtis pagal kompetencij? vykdyti valstybini? mik?, priskirt? valstyb?s ?mon?ms mik? ur?dijoms (toliau Mik? ur?dijos), ?kin? valdym?, organizuoti bei koordinuoti i? mik? atk?rim?, priei?r?, apsaug? ir miko itekli? naudojim?.
3. Generalin? mik? ur?dija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautin?mis sutartimis, Europos S?jungos teis?s aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (in., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos mik? ?statymu (in., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teis?s aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimais, Ministro
Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ?sakymais, kitais Lietuvos Respublikos teis?s aktais bei iais nuostatais.
4. Generalin?s mik? ur?dijos savinink? yra valstyb?.
5. Generalin?s mik? ur?dijos savinink?s teises ir pareigas, iskyrus sprendim? d?l Generalin?s mik? ur?dijos reorganizavimo ir likvidavimo pri?mim?, ?gyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija, kaip savininko teises ir pareigas ?gyvendinanti institucija, tvirtina ir teis?s akt? nustatyta tvarka kei?ia Generalin?s mik? ur?dijos nuostatus, koordinuoja ir kontroliuoja Generalin?s mik? ur?dijos veikl?, priima sprendim? d?l Generalin?s mik? ur?dijos buvein?s pakeitimo, sprendia kitus ?statymuose ir kituose teis?s aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Generalin? mik? ur?dija yra i valstyb?s biudeto ir kit? valstyb?s pinig? fond? ilaikoma biudetin? ?staiga, kuriai l?os skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudeto sandaros ?statymo (in., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Generalinei mik? ur?dijai finansuoti gali b?ti naudojamos ir kitos teis?s akt? nustatyta tvarka gautos l?os.
7. Generalin? mik? ur?dija yra vieasis juridinis asmuo, turintis s?skaitas banke ir antspaud? su Lietuvos valstyb?s herbu bei savo pavadinimu, logotip?. Generalin?s mik? ur?dijos buvein?s adresas: A. Juozapavi?iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika.
8. Generalin?s mik? ur?dijos viei praneimai skelbiami Generalin?s mik? ur?dijos interneto svetain?je. Teis?s akt? nustatyta tvarka viei praneimai skelbiami ir kitose visuomen?s informavimo priemon?se.
9. Generalin?s mik? ur?dijos nuostatai kei?iami teis?s akt? nustatyta tvarka.

II. GENERALIN?S MIK? UR?DIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai Generalin?s mik? ur?dijos veiklos tikslai:
10.1. organizuoti ir koordinuoti Mik? ur?dijoms priskirt? valstybini? mik? atk?rim?, priei?r?, apsaug? ir miko itekli? naudojim?, mik? ?veisim? ne miko em?se, siekiant i? mik? tvarkymo pagal tvaraus ir subalansuoto mik? ?kio principus;
10.2. siekti Mik? ur?dijoms patik?to valstyb?s turto isaugojimo, efektyvaus ir racionalaus naudojimo.
11. Generalin? mik? ur?dija atlieka ias funkcijas:
11.1. ?gyvendindama 10.1 punkte nurodyt? veiklos tiksl?:
11.1.1. nustato mik? ur?dijoms privalom?sias miko atk?rimo, apsaugos ir tvarkymo darb? normas;
11.1.2. rengia bendr? valstybin? priegaisrini? priemoni? sistem?, apiman?i? steb?jimo, profilaktines ir priegaisrines saugos priemones, ir organizuoja jos ?gyvendinim?;
11.1.3. organizuoja miko gaisr? prognozavim? ir apie j? pavoj? informuoja Lietuvos Respublikos gyventojus per ?vairias informacijos priemones (radij?, televizij?, spaud?);
11.1.4. organizuoja bendr? valstybin? miko sanitarin?s apsaugos sistem?;
11.1.5. organizuoja ir koordinuoja miko atk?rimo, apsaugos, tvarkymo ir miko itekli? naudojimo paangi? technologij? ?gyvendinim?;
11.1.6. koordinuoja mik? ur?dij? veikl? atkuriant ir ?veisiant mikus, atliekant miko eldini? ir ?lini? priei?r? ir apsaug?, ugdant medynus, saugant miko genetinius iteklius ir pl?tojant selekcij? ir s?klininkyst?, modernizuojant ir ple?iant valstybinius miko medelynus ir auginant sodmenis juose, vie?iant, mokant ir konsultuojant priva?i? mik? savininkus ir teikiant jiems miko ?kines paslaugas, saugant mikus nuo gaisr?, kit? stichini? nelaimi?, miko kenk?j?, lig?, neteis?t? miko kirtim? ir kitos neteis?tos veikos mikuose, tiesiant, remontuojant ir prii?rint miko kelius, ?rengiant rekreacin? infrastrukt?r? mikuose, saugant ir gausinant biologin? ?vairov? mikuose, tvarkant ir naudojant profesionalios mediokl?s plotus, usakant miko mokslinius taikomuosius darbus, vykdant mik? tvarkymo sertifikavimo reikalavimus, atliekant kitus miko atk?rimo, apsaugos ir tvarkymo darbus;
11.1.7. dalyvauja ?gyvendinant Europos em?s ?kio fondo kaimo pl?trai priemones paskirtos kompetencijos ribose;
11.1.8. organizuoja valstybini? mik? pareig?n? apr?pinim? uniformomis.
11.2. ?gyvendindama 10.2 punkte nurodyt? veiklos tiksl?:
11.2.1. analizuoja Mik? ur?dij? patik?jimo teise valdomo valstyb?s turto naudojimo ir veiklos efektyvum?, rengia priemones Mik? ur?dij? patik?jimo teise valdomo valstyb?s turto naudojimo efektyvumui didinti, organizuoja j? ?gyvendinim?;
11.2.2. koordinuoja Mik? ur?dijose taikomus turto nusid?v?jimo skai?iavimo metodus ir
normatyvus;
11.2.3. nustato padarin?s medienos pagal medi? r?is vidutines svertines rinkos kainas ir nenukirsto miko kain? apskai?iavimo normatyvus, teikia Aplinkos ministerijai si?lymus d?l patvirtintos nenukirsto miko kainos indeksavimo koeficient?;
11.2.4. organizuoja Mik? ur?dij? finansin?s atskaitomyb?s audit?, organizuoja ir koordinuoja Mik? ur?dijos bendros unifikuotos, kompiuterizuotos buhalterin?s apskaitos rengim? ir ?gyvendinim?;
11.2.5. tvirtina sprendimus d?l Mik? ur?dij? paskirstytinojo pelno (nuostoli?) paskirstymo;
11.2.6. nustato Mik? ur?dijoms metini? atskaitym? i paskirstytinojo pelno dydius privalomajam rezervui sudaryti;
11.2.7. organizuoja Mik? ur?dij? metini? veiklos plan? derinim?, analizuoja ir vertina j? ?vykdym?;
11.2.8. analizuoja Mik? ur?dij? veiklos efektyvum?, rengia priemones Mik? ur?dij? veiklos efektyvumui ir skaidrumui didinti, didesnei valstyb?s turto gr?ai gauti;
11.2.9. teikia si?lymus Aplinkos ministerijai d?l Mik? ur?dijoms nereikalingo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti, naudotis teis?s aktais nustatyta tvarka;
11.2.10. teikia si?lymus d?l mik? ?kio veiklos statistin?s atskaitomyb?s ir teis?s akt? nustatyta tvarka tvirtina statistines formas, atsako u oficialiosios statistikos programos atitinkam? darb? (skyri?) atlikim?;
11.2.11. koordinuoja Mik? ur?dij? veikl? ruoiant medien?;
11.2.12. teikia Aplinkos ministerijai si?lymus d?l miko naudojimo, vidin?s mikotvarkos projekt? organizavimo, metin?s kirtimo normos nustatymo valstybiniuose mikuose;
11.2.13. teikia si?lymus Aplinkos ministerijai d?l valstybin?s mik? inventorizacijos darb? vykdymo Mik? ur?dijose, metini? kirtim? apim?i? joms nustatymo ir tikslinimo;
11.2.14. kaupia ir apibendrina informacij? apie prekyb? apvali?ja mediena Mik? ur?dijose bei miko kirtimus valstybiniuose mikuose;
11.2.15. vykdo vieuosius preki?, paslaug? ir darb? pirkimus;
11.2.16. vykdo funkcijas, numatytas Prekybos apvali?ja mediena taisykl?se, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birelio 29 d. ?sakymu Nr. D1-327 (in., 2005, Nr. 85-3186; 2008, Nr. 115-4395) bei kontroliuoja, kaip mik? ur?dijos laikosi min?t? taisykli?;
12. Generalin? mik? ur?dija taip pat atlieka ias funkcijas:
12.1. koordinuoja Mik? ur?dij? kompleksin?s mik? ?kio veiklos apskaitos informacini? sistem? pl?tr? ir priei?r?;
12.2. tvarko Intelektuali? mik? ?kio elektronini? paslaug? informacin? sistem?;
12.3. organizuoja ir koordinuoja Mik? ur?dij? vadovaujan?i? darbuotoj?, valstybini? mik? pareig?n? kvalifikacijos k?limo kursus, derina kurs? programas;
12.4. kontroliuoja Mik? ur?dij? valstybini? mik? pareig?nams priskirt? udavini?, funkcij? bei pareig? vykdym?;
12.5. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus miko atk?rimo, apsaugos, miko naudojimo ir kitais klausimais;
12.6. atlieka vidaus audit? Mik? ur?dijose;
12.7. koordinuoja Mik? ur?dij? ryi? su visuomene veikl? bei informuoja visuomen? apie Mik? ur?dijoms priskirt? mik? b?kl?, atk?rim?, miko itekli? naudojim? ir kitais jos kompetencijos klausimais, leidia informacinius leidinius;
12.8. pagal kompetencij? rengia ir tvirtina teis?s aktus ir kit? ?statym? ?gyvendinam?j? teis?s akt? projektus;
12.9. atlieka kitas ?statym? ir kit? teis?s akt? nustatytas funkcijas.

III. GENERALIN?S MIK? UR?DIJOS TEIS?S

13. Generalin? mik? ur?dija, ?gyvendindama jai pavestus tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teis?:
13.1. kreiptis ? prokurat?r? d?l vieojo intereso gynimo;
13.2. teikti Aplinkos ministerijai pasi?lymus d?l valstybini? mik? valdymo tobulinimo; 13.3. pasitelkti valstyb?s ir savivaldyb?s institucij? ir ?staig? atstovus (j? vadov? sutikimu) ir
sudaryti bendras komisijas fizini? ir juridini? asmen?, fizini? asmen? grupi? ar kit? subjekt?, neturin?i? juridinio asmens teisi? praymams, skundams ir praneimams nagrin?ti, dalyvauti kit? valstyb?s ir savivaldyb?s institucij? ir ?staig? komisij? veikloje;
13.4. gauti informacij?, b?tin? jos funkcijoms atlikti, i valstyb?s ir savivaldyb?s institucij? ir ?staig?, kit? fizini? ir juridini? asmen?, fizini? asmen? grupi? ar kit? subjekt?, neturin?i? juridinio asmens teisi?;
13.5. pagal kompetencij? sudaryti sutartis bei susitarimus su Lietuvos Respublikos, usienio valstybi? institucijomis, ?staigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
13.6. gauti i Mik? ur?dij? vis? su vieaisiais pirkimais susijusi? informacij?;
13.7. pagal kompetencij? bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir usienio valstybi?, tarptautini? organizacij? institucijomis, ?staigomis, organizacijomis ir ?mon?mis;
13.8. b?ti iuose nuostatuose ir kituose teis?s aktuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms ?gyvendinti skirtos paramos gav?ja;
13.9. dalyvauti nustatyta tvarka svarstant ir sprendiant klausimus, susijusius su Generalin?s mik? ur?dijos funkcijomis, veikla ar jos vertinimu, sudaryti darbo grupes Generalin?s mik? ur?dijos sprendiamoms problemoms nagrin?ti;
14. Generalin? mik? ur?dija gali tur?ti kitas Lietuvos Respublikos ?statymais ir kitais teis?s aktais ?tvirtintas teises.

IV. GENERALIN?S MIK? UR?DIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

15. Generalin?s mik? ur?dijos veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Generalin?s mik? ur?dijos interneto svetain?je paskelbtais metiniais veiklos planais. Generalin?s mik? ur?dijos metini? veiklos plan? vykdym? vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.
16. Generalin?s mik? ur?dijos administracijos strukt?r? tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
17. Generalin?s mik? ur?dijos veikl? reglamentuoja ie Generalin?s mik? ur?dijos generalinio mik? ur?do ?sakymu patvirtinti dokumentai: Generalin?s mik? ur?dijos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisykl?s, administracijos padalini? nuostatai, valstyb?s tarnautoj? ir darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis ir gaunan?i? darbo umokest? i valstyb?s biudeto ir valstyb?s pinig? fond?, (toliau darbuotojai) pareigybi? apraymai.
18. Generalinei mik? ur?dijai vadovauja generalinis mik? ur?das, kur? ketveri? met? kadencijai Lietuvos Respublikos valstyb?s tarnybos ?statymo (in., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitik?jimo pagrindu) priima ? pareigas ir atleidia i pareig? Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Generalin?s mik? ur?dijos generalinis mik? ur?das gali b?ti skiriamas eiti Generalin?s mik? ur?dijos generalinio mik? ur?do pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas i eil?s.
19. Generalinis mik? ur?das yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.
20. Generalinis mik? ur?das:
20.1. organizuoja Generalin?s mik? ur?dijos darb? taip, kad b?t? ?gyvendinami Generalin?s mik? ur?dijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
20.2. utikrina, kad b?t? laikomasi ?statym?, kit? teis?s akt? ir i? nuostat?;
20.3. tvirtina Generalin?s mik? ur?dijos valstyb?s tarnautoj? ir darbuotoj? pareigybi? s?ra?, nevirydamas nustatyto didiausio leistino pareigybi? skai?iaus, skiria pareigin?s algos priedus, priemokas ir paalpas Lietuvos Respublikos valstyb?s tarnybos ?statymo ir kit? teis?s akt? nustatyta tvarka i Generalinei mik? ur?dijai skirt? l??;
20.4. Lietuvos Respublikos ?statym? nustatyta tvarka priima ? pareigas ir atleidia i j? Generalin?s mik? ur?dijos valstyb?s tarnautojus ir darbuotojus, Mik? ur?dij? vadovus, skiria ir ataukia Mik? ur?dij? valdyb? narius, priima motyvuot? sprendim? ataukti Mik? ur?dij? vadovus;
20.5. tvirtina Generalin?s mik? ur?dijos generalinio mik? ur?do pavaduotoj?, kit? valstyb?s tarnautoj? ir darbuotoj?, Mik? ur?dij? vadov? pareigybi? apraymus ir pareiginius nuostatus;
20.6. Lietuvos Respublikos ?statym? nustatyta tvarka skatina Generalin?s mik? ur?dijos valstyb?s tarnautojus, darbuotojus, Mik? ur?dij? vadovus, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas;
20.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieojo sektoriaus atskaitomyb?s ?statym? (in., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskait? rinkiniai ir statistin?s ataskaitos b?t? teisingi;
20.8. utikrina racional? ir taup? l?? bei turto naudojim?, veiksming? Generalin?s mik? ur?dijos vidaus kontrol?s sistemos suk?rim?, jos veikim? ir tobulinim?;
20.9. veikia Generalin?s mik? ur?dijos vardu, atstovauja jai visose valstyb?s ir savivaldyb?s institucijose ir ?staigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, arba ?galioja tai daryti Generalin?s mik? ur?dijos valstyb?s tarnautojus bei darbuotojus;
20.10. atsiskaito Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui teis?s akt? nustatyta tvarka; 20.11. leidia ?sakymus ir ?sakymais tvirtina kitus teis?s aktus, tikrina, kaip jie vykdomi;
20.12. koordinuoja ir kontroliuoja Generalin?s mik? ur?dijos administracini? padalini? veikl?, utikrina, kad, ?gyvendinant metinius veiklos planus, optimaliai b?t? valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai itekliai;
20.13. saugo Generalin?s mik? ur?dijos atspaud? ir atsako u atspaudo naudojim?, prireikus savo ?sakymu gali paskirti vien? i Generalin?s mik? ur?dijos valstyb?s tarnautoj? saugoti atspaud? ir b?ti atsakingam u jo naudojim?;
20.14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos ?statym? ir kit? teis?s akt? jam suteiktas funkcijas. 21. Generalinis mik? ur?das turi pavaduotojus, kuriuos Lietuvos Respublikos valstyb?s tarnybos ?statymo nustatyta tvarka priima ? pareigas ir atleidia i j?.
22. Generalinio mik? ur?do pavaduotojai tiesiogiai pavald?s ir atskaitingi generaliniam mik? ur?dui, kuris nustato j? veiklos sritis ir paveda jiems vykdyti atitinkamas funkcijas.
23. Generalinio mik? ur?do pavaduotojai:
23.1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip ?gyvendinami Generalin?s mik? ur?dijos veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos generalinio mik? ur?do nustatytose veiklos srityse;
23.2. atlieka kitas generalinio mik? ur?do ?sakymuose ir kituose teis?s aktuose nustatytas funkcijas.
24. Jei generalinio mik? ur?do n?ra, jo pareigas vykdo vienas i generalinio mik? ur?do pavaduotoj?, o kai n?ra ir pavaduotoj?, - kitas generalinio mik? ur?do ?galiotas Generalin?s mik? ur?dijos valstyb?s tarnautojas.
25. Generalin?je mik? ur?dijoje sudaroma kolegija generalinio mik? ur?do patariamasis organas.
26. Kolegijos nari? skai?i? nustato ir jos personalin? sud?t? tvirtina generalinis mik? ur?das.
27. Kolegijos pos?di? darbotvark?s sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, sprendimai
priimami ir ?forminami kolegijos nuostat? nustatyta tvarka. Kolegijos nuostatus tvirtina generalinis mik? ur?das.

V. GENERALIN?S MIK? UR?DIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROL?

28. Generalin?s mik? ur?dijos valstybin? (finansin? ir veiklos) audit? atlieka Lietuvos Respublikos valstyb?s kontrol?.
29. Generalin?s mik? ur?dijos metinio veiklos plano ?gyvendinim? kontroliuoja generalinis mik? ur?das.
30. Generalin?s mik? ur?dijos finans? kontrol? atlieka valstyb?s tarnautojai ar darbuotojai generalinio mik? ur?do tvirtinam? finans? kontrol?s taisykli? nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Generalin? mik? ur?dija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos ?statym? ir kit? teis?s akt? nustatyta tvarka.

______________

2018.03.20 21:03 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt