Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

LR Aplinkos ministro įsakymai

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Teisinė informacija Teisės aktai LR Aplinkos ministro įsakymai

2007 m. gruodžio 12 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 
Į S A K Y M A S
DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672
Vilnius

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001,    Nr. 35-1161) 9 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353), 6.43 punktu,

   1. T v i r t i n u Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

   2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-474 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2005, Nr. 118-4291).

   3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

Susisiekimo ministras, pavaduojantis aplinkos ministrą  Algirdas Butkevičius
____________ 
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672
APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato apvaliosios medienos (toliau – Mediena) priėmimą, perdavimą, perklasifikavimą bei judėjimo fiksavimą apskaitoje ir yra privalomas valstybės įmonėms miškų urėdijoms (toliau – Miškų urėdijos), nacionalinių parkų direkcijoms bei kitiems valstybinių miškų valdytojams (patikėtiniams). Šį Tvarkos aprašą gali taikyti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, gaminantys ir parduodantys Medieną.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Medienos priėmimas –Medienos matavimas, tūrio nustatymas, klasifikavimas pagal medžių rūšis, sortimentus, ženklinimas, įrašant reikiamus duomenis į medienos priėmimo dokumentus;

2.2. Mediena – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas;

2.3. sortimentas – nustatytos paskirties Mediena.

2.4. miško sandėlis –vieta, kurioje kraunama ir laikoma iš kirtaviečių ištraukta pardavėjo Mediena;

2.5. pirkėjo sandėlis – vieta, kurioje pirkėjas sandėliuoja Medieną;

2.6. kirtavietė – nustatyta tvarka iškirstas miško plotas;

2.7. erdmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties sukrautos medienos kiekis, įskaitant tarp medienos esančius tarpus;

2.8. pagaminta produkcija – priimti Medienos sortimentai miško arba pirkėjo sandėlyje;

2.9. nebaigta gamyba – priimti Medienos sortimentai kirtavietėje;

2.10. pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis Medieną;

2.11. pardavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, parduodantis Medieną;

2.12. nepriklausomas medienos matuotojas – fizinis asmuo, atestuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka ir gavęs nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestatą bei neturintis darbo santykių su Medienos pirkėjais ir pardavėjais;

2.13. parduota Mediena – Mediena, kurios apmokėjimui pardavėjas yra išrašęs pirkėjui pardavimo dokumentus;

2.14. rangovas – fizinis arba juridinis asmuo, savo rizika atliekantis kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui užduotį (užsakymą), susijusią su Medienos ruoša.

II. APVALIOSIOS MEDIENOS PRIĖMIMAS

3. Medienos priėmimą vykdo nepriklausomi medienos matuotojai arba fiziniai asmenys, kuriuos sieja darbo santykiai su pardavėjais bei kurių sąrašas tvirtinamas Miškų urėdijos miškų urėdo arba nacionalinio parko direktoriaus įsakymu.

4. Mediena matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis (Žin., 2003, Nr. 20-873).

5. Mediena klasifikuojama ir ženklinama vadovaujantis Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis (Žin., 2001, Nr. 61-2198), įregistruotais standartais, rašytinėse sutartyse tarp pirkėjo ir pardavėjo nurodytomis sąlygomis, jeigu Mediena nebus parduodama kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, nedalyvavusiems susitarime.

6. Ataskaitinio mėnesio metu pagaminta Mediena turi būti priimta.

7. Sortimentai priimami miško ir pirkėjo sandėliuose, taip pat gali būti priimami kirtavietėse. Konkrečias sortimentų priėmimo vietas per metus nustato Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius savo įsakymais.

8. Grupiniu metodu kirtavietėje ir miško sandėlyje matuojama Mediena gali būti priimama ją pakrovus į transporto priemones.

Mediena, matuojama vienetiniu metodu, gali būti priimama kraunant į transporto priemones. Šiuo atveju nustatomos kokybės klasės ir duomenys įrašomi į Medienos važtaraštį ir Medienos priėmimo kortelę.

Medieną priimti, pakrovus ir kraunant į transporto priemones, leidžia Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius savo įsakymais.

9. Miškų urėdijų, nacionalinių parkų direkcijų automobiliams, vežiojantiems grupiniu metodu matuojamus sortimentus, jų tūriui apskaičiuoti gali būti nustatomi atstumai tarp rungų, kurie patvirtinami Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymais. Šiuo atveju apskaičiuojant gabenamų sortimentų tūrį, nematuojamas sukrautų į automobilius rietuvių plotis.

10. Kirtavietėje arba miško sandėlyje priimama Mediena, matuojama vienetiniu metodu, Medienos priėmimo dokumentuose apskaitoma pagal medžių rūšis, sortimentus, skaičių vienetais ir tūrį kubiniais metrais. Malkos apskaitomos pagal kaitrumo grupes ir tūrį kubiniais metrais.

Kiti sortimentai apskaitomi pagal medžių rūšis arba jų grupes ir tūrį kubiniais metrais.

11. Vežant pirkėjui Medieną, kurią priims nepriklausomi medienos matuotojai, išrašomi Medienos važtaraščiai, kuriuose Medienos kiekis nurodomas erdmetriais. Sortimentams, matuojamiems vienetiniu metodu, papildomai nurodomas rąstų ilgis ir jų skaičius.

12. Medienos priėmimo apskaitos dokumentai yra šie:

12.1. Apvaliosios medienos priėmimo kortelė (toliau – Priėmimo kortelė) (2 priedas). Priėmimo kortelė pildoma Apvaliosios medienos taškavimo lapo, priėmimo kortelės ir perklasifikavimo kortelės pildymo tvarkos apraše (1 priedas) nustatyta tvarka dviem egzemplioriais, kurios pirmasis egzempliorius, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, su Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registru pristatomas į Miškų urėdiją (nacionalinio parko direkciją), o antrasis lieka girininkijoje arba kitame struktūriniame padalinyje.

Priėmimo kortelė gali būti pildoma kiekvienam Medienos priėmimui atskirai arba ta pati Priėmimo kortelė naudojama visą mėnesį.

Priėmimo kortelė, priimant Medieną kirtavietėje arba miško sandėlyje, privalo būti užpildyta iki Medieną pakraunant į transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai Mediena priimama kraunant ar pakrovus į automobilius;

12.2. Apvaliosios medienos priėmimo aktas (toliau – Priėmimo aktas). Priėmimo aktą sudaro nepriklausomi medienos matuotojai atskirai siuntai ir pateikia pirkėjui momentinio ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Medienos pristatymo. Priėmimo akto originalą nepriklausomi medienos matuotojai pardavėjui išsiunčia ne vėliau kaip per tris darbo dienas po Medienos pristatymo į matavimo vietą, bet ne vėliau kaip iki ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Priėmimo akte yra privalomi šie rekvizitai: pardavėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas, Medienos važtaraštį išrašiusio pardavėjo struktūrinio padalinio pavadinimas, Medienos važtaraščio numeris ir išrašymo data, sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė, kai Mediena klasifikuojama kokybės klasėmis, tūris kubiniais metrais, rąstų skaičius vienetais, nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestato numeris, vardas, pavardė ir parašas, Priėmimo akto sudarymo data ir matavimo vieta.

13. Apvaliosios medienos taškavimo lapas (toliau – Taškavimo lapas). Taškavimo lapas (3 priedas) pildomas vienu egzemplioriumi, yra pagalbinis dokumentas prie Medienos priėmimo ar transportavimo dokumentų. Taškavimo lapo naudojimo reikalingumą nustato Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius savo įsakymais.

III. APVALIOSIOS MEDIENOS PERKLASIFIKAVIMAS

14. Medienos perklasifikavimas yra jos priskyrimas kitam sortimentui. Malkoms gali būti pakeičiama kaitrumo grupė.

15. Mediena perklasifikuojama trimis atvejais:

15.1. dėl Medienos kokybės pablogėjimo po jos ilgo laikymo;

15.2. dėl padarytų netikslumų pirminio sortimentų klasifikavimo metu nepastebėjus gamybos broko ar medienos ydų;

15.3. dėl Medienos priskyrimo kitam sortimentui pasikeitus rinkos sąlygoms.

16. Medieną, išskyrus plokščių medieną ir malkas, perklasifikuoja Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija susideda iš dviejų arba daugiau narių. Miškų urėdijoje, nacionalinio parko direkcijoje gali būti sudarytos kelios komisijos. Plokščių medieną ir malkas gali perklasifikuoti Miškų urėdijos darbuotojas, turintis teisę priimti medieną.

17. Medieną perklasifikuoti gali tik turintys teisę priimti medieną darbuotojai.

18. Miškų urėdijų, nacionalinių parkų padalinių vadovai apie būtinumą perklasifikuoti medieną privalo informuoti, išskyrus 20.1 punkte nurodytą atvejį, Miškų urėdijų miškų urėdus, nacionalinių parkų direktorius arba jų įgaliotus asmenis.

19. Mediena perklasifikuojama dėl Medienos kokybės pablogėjimo po jos ilgo laikymo atsiradus šioms papildomoms Medienos ydoms:

19.1. nusispalvinimo (pamėlynavimo, parudavimo ir kt.);

19.2. puvinio;

19.3. plyšių;

19.4. kirmgraužų;

19.5. mechaninio ar kitokio pažeidimo.

20. Medienos perklasifikavimas dėl padarytų netikslumų pirminio sortimentų klasifikavimo metu, nepastebėjus gamybos broko ar Medienos ydų:

20.1. vienas darbuotojas gali perklasifikuoti Medieną, kai Medienos priskyrimas kitam sortimentui sudaro iki 20 procentų pakrautos į transporto priemonę Medienos tūrio. Konkretų procentą įsakymu nustato miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius. Tuo atveju, kai Mediena perklasifikuojama į vertingesnius sortimentus, perklasifikuojamos Medienos tūris neribojamas;

20.2. tuo atveju, kai perklasifikuotos medienos tūris viršija Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu nustatytą procentą, neatitinkantys savo paskirties sortimentai atidedami į atskirą rietuvę. Apie tai padalinių vadovai informuoja Miškų urėdijos miškų urėdus, nacionalinių parkų direktorius arba jų įgaliotus asmenis. Šiuo atveju medieną perklasifikuoja Miškų urėdijos miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Medienos pardavimas kirtavietėje, miško sandėlyje sustabdomas ir ją galima parduoti, tik Miškų urėdijos miškų urėdui, nacionalinio parko direktoriui arba jų įgaliotiems asmenims patvirtinus Apvaliosios medienos (perklasifikavimo) kortelę.

21. Medienos perklasifikavimas dėl jos priskyrimo kitam sortimentui, pasikeitus rinkos sąlygoms:

21.1. sortimento pavadinimas gali būti keičiamas tik tuo atveju, kai nepablogėja Medienos kokybė, tačiau, atsižvelgiant į medienos ydas, defektus bei matmenis, ta pati Mediena gali būti priskiriama kitam sortimentui;

21.2. Medieną perklasifikuoti gali tik miškų urėdo, nacionalinio parko direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;

21.3. 15.2 ir 15.3 punktuose nurodytais atvejais pagaminta rugsėjo–vasario mėnesiais Mediena gali būti perklasifikuojama ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jos priėmimo, o pagaminta kovo–rugsėjo mėnesiais – ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Pradelsus nurodytus terminus, Medienos perklasifikavimo priežastimi nurodomas medienos kokybės pablogėjimas dėl ilgo laikymo.

22. Atlikus medienos perklasifikavimą, dviem egzemplioriais pildoma Apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelė (4 priedas), kurią tvirtina Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius arba jų įgalioti asmenys. Apvaliosios medienos perklasifikavimo kortelės tvirtinimo tvarką įsakymu nustato Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius. Medieną galima realizuoti, tik patvirtinus perklasifikavimo rezultatus, išskyrus 22.1. punkte nurodytus atvejus.

23. Perklasifikuojant Medieną, privalomai turi būti nurodomos priežastys (neteisingas laikymas, netikslumai pirminio klasifikavimo metu ir nepastebėtas gamybos brokas arba nepastebėtos ydos, medienos rinkos sąlygų pasikeitimas ir kt.).

24. Sortimentų, matuojamų be žievės, tūris juos perklasifikuojant į sortimentus su žieve perskaičiuojamas, taikant Medienos tūrio lentelėse pateiktus žievės tūrio koregavimo koeficientus. Ta pati tvarka galioja perklasifikuojant sortimentus, matuojamus su žieve, į sortimentus be žievės.

25. Perklasifikuojant Medieną ir siekiant geriau atlikti jos kokybės patikras, leidžiama nupjauti rąstų galus, išlaikant minimalią užlaidą arba rąstus sutrumpinant per vieną ilgio gradaciją.

26. Jeigu komisija, perklasifikuodama Medieną, nustato Medienos tūrio trūkumą arba perteklių, papildomai surašomas aktas.

IV. APVALIOSIOS MEDIENOS JUDĖJIMO FIKSAVIMAS APSKAITOJE

27. Medienos kiekis priimamas, perduodamas arba nurašomas pagal šiuos apskaitos dokumentus: Priėmimo korteles, Priėmimo aktus, perdavimo–priėmimo aktus, Perklasifikavimo korteles, Medienos važtaraščius, medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraščius, nurašymo aktus, paskyras – aktus ir kitus dokumentus.

28. Mediena apskaitoma:

28.1. pagal priėmimo vietą – kirtavietėje, miško arba pirkėjo sandėliuose;

28.2. pagal sortimentus, kurie grupuojami Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

28.3. pagal medžių rūšis arba jų grupes, kurių grupavimo tvarką nustato Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos;

28.4. malkos - pagal kaitrumo grupes Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

29. Vadovaujantis medienos apskaitos dokumentais, gamybiniai padaliniai Medienos kiekio įtraukimą į apskaitą ir perdavimą (nurašymą) kiekvieną mėnesį susistemina Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registre (5 priedas).

30. Apskaitos dokumentai pridedami ir saugomi kartu su Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrais. Vietoj pirminių apskaitos dokumentų gali būti pridedami šių dokumentų registrai, jei šie dokumentai saugomi atskirai nuo Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų.

31. Gamybinių padalinių Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrų pagrindu buhalterinės apskaitos tarnyba kiekvieną mėnesį sudaro Suvestinį apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registrą (6 priedas).

32. Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos registras sudaromas, vadovaujantis jo pildymo Tvarkos aprašu (7 priedas).

33. Apvaliosios medienos inventorizacijos specifinius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

V. APVALIOSIOS MEDIENOS, sunaudotos MEDIENOS RUOŠOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS, apskaita

34. Mediena gali būti naudojama medienos ruošos technologinėms reikmėms (toliau – Technologinėms reikmėms), vykdant Medienos ruošos ir išvežimo darbus.

35. Apskaitoma Technologinėms reikmėms Mediena sunaudojama iškloti valksmoms, technologiniams koridoriams ir sunkiai pravažiuojamoms vietoms, esančioms tarp kirtavietės ir miško sandėlio.

36. Technologinėms reikmėms pirmiausia turi būti naudojama nelikvidinė Mediena (šakos, viršūnės, žabai ir kt). Kai nelikvidinės medienos nepakanka arba ji konkrečiomis sąlygomis netinka, naudojama malkinė mediena.

37. Sunaudotas Technologinėms reikmėms likvidinės medienos kiekis apskaitomas Apvaliosios medienos priėmimo kortelėse. Apskaitoje ši mediena įskaitoma į biržėje iškirstos medienos tūrį.

38. Sunaudota Technologinėms reikmėms Mediena matuojama ir tūris nustatomas, vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis.

39. Sprendimą dėl Medienos naudojimo Technologinėms reikmėms priima padalinio vadovas, kuris organizuoja medienos ruošos darbus.

40. Miškų urėdijos, nacionalinių parkų direkcijos, apmokėdamos už atliktus medienos ruošos darbus pagal paskyras – aktus arba priimdamos Medienos ruošos paslaugas iš rangovų pagal atliktų paslaugų priėmimo aktus, minėtuose dokumentuose nurodo sunaudotą technologinėms reikmėms Medienos kiekį ir užrašo šios Medienos pavadinimą „mediena technologinėms reikmėms“.

Tais atvejais, kai pagal rangos sutartis valksmų, technologinių koridorių, sunkiai pravažiuojamų vietų išklojimas įtrauktas į sortimentų gamybos įkainius, priimant darbus iš rangovų darbų priėmimo aktuose atskirai nurodomas sunaudotos technologinėms reikmėms Medienos kiekis.

41. Jei vienoje biržėje technologinėms reikmėms Medienos trūksta, ji gali būti atvežta iš kitos biržės. Šiuo atveju Priėmimo kortelėje nurodoma, į kurią biržę mediena buvo nuvežta.

42. Technologinėms reikmėms sunaudota Mediena nurašoma atskiru aktu, kuris surašomas dviem egzemplioriais. Vienas akto egzempliorius lieka girininkijoje ar kitame struktūriniame padalinyje, kitas pristatomas su girininkijos ar kito struktūrinio padalinio mėnesine ataskaita Miškų urėdijai, nacionalinio parko direkcijai. Aktus parašu tvirtina Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius ar jų įgaliotas asmuo.

43. Miškų urėdijos miškų urėdas, nacionalinio parko direktorius įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už medienos naudojimo medienos ruošos technologinėms reikmėms panaudojimo Tvarkos taikymą. Atsakingas asmuo pateiktose struktūrinių padalinių mėnesinėse ataskaitose analizuoja medienos panaudojimo technologinėms reikmėms tikslingumą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Visi ginčai, kilę dėl Tvarkos aprašo taikymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 2 priedas

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 3 priedas

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 4 priedas

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 5 priedas

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 6 priedas

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo 7 priedas

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2007 12 12
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai