Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

LR Aplinkos ministro įsakymai

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Teisinė informacija Teisės aktai LR Aplinkos ministro įsakymai

2011 m. gruodžio 16 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-327 „DĖL PREKYBOS APVALIĄJA MEDIENA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-984
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. D1-327 „Dėl prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 85-3186; 2008, Nr. 115-4395; 2009, Nr. 39-1488, Nr. 118-5088, Nr. 145-6454):

1.1. išbraukiu įsakymo antraštėje, 1 ir 2 punktuose žodį „apvaliąja“;

1.2. išdėstau preambulę taip:

„Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 40-1290), 378 priemonę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonės“ XV skyriaus 488 nuostatos 2 priemonę – „Sukurti ir įdiegti apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninę pardavimų sistemą“;

1.3. išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintas Prekybos apvaliąja mediena taisykles nauja redakcija.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Prekybos mediena taisyklėse:

2.1. išdėstau 6.4 punktą taip:

„6.4. likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki pirmojo aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios, visų pardavėjų planuojamą pagaminti Medieną suskirsto grupėmis pagal sortimentus, medžių rūšis, kokybės klases, stambumo ir ilgio grupes. Taip pat sudaro aukcionų pusmetinėms sutartims sudaryti grafiką, kuriame atsitiktinės atrankos būdu, dalyvaujant medienos perdirbėjų ir prekybos asociacijų atstovams, atskiroms Medienos grupėms nustato vienodą aukciono laiką. Vienos grupės Medienai parduoti aukcionus vienu metu vykdo visi pardavėjai pagal Generalinės miškų urėdijos nustatytą aukcionų grafiką.“;

2.2. išdėstau V skyriaus pavadinimą taip „AUKCIONAI ILGALAIKĖMS SUTARTIMS SUDARYTI“;

2.3. papildau šiuo V1 skyriumi:

„V1. AUKCIONAI PUSMETINĖMS SUTARTIMS SUDARYTI

251. AMEPS administratoriui paskelbus aukciono pradžios ir pabaigos laiką, aukciono tipą, pardavėjai ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki aukciono pradžios AMEPS interneto tinklalapyje paskelbia pranešimą apie numatomus parduoti apvaliosios medienos sortimentus ir miško kirtimų atliekas, nurodydami miško kirtimų atliekų pardavimo vietą (pardavėjo sandėlyje ar kirtavietėje), pagal pardavėjo patvirtintą ir su Generaline miškų urėdija suderintą sortimentinį planą. Šiame pranešime pardavėjas nurodo:

251.1. tikslų aukciono pradžios ir pabaigos laiką (data, valanda, minutė) pagal Generalinės miškų urėdijos sudarytą aukcionų grafiką;

251.2. numatomų parduoti apvaliosios medienos sortimentų pagal medžių rūšis, kokybės klases, stambumo ir ilgio grupes kiekį ir miško kirtimo atliekų kiekį. Atskirų sortimentų ar miško kirtimo atliekų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 m3. Apvaliosios medienos sortimentai, kurie skirstomi į kokybės klases, aukcione parduodami tokia tvarka: A ir D kokybės klasės – atskirai, B ir C kokybės klasės apvaliosios medienos sortimentai – kartu;

251.3. Medienos pradinę kainą.

252. Pirkėjai, norėdami dalyvauti pardavėjo organizuojamame aukcione, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono pražios turi užsiregistruoti į aukcioną ir nurodyti ketinamos pirkti Medienos kiekį arba ketinamų pirkti miško kirtimo atliekų kiekį pagal pardavėjo patvirtintą sortimentinį planą. Aukcione ketinamos pirkti apvaliosios medienos atskirų sortimentų ar miško kirtimo atliekų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 m3 ir ne didesnis už pardavėjo numatomos parduoti Medienos kiekį.

253. Registracijos metu pirkėjas gali pasirinkti automatinį kainos kėlimo būdą aukcione ir nustatyti savo siūlomą maksimalią ketinamos įsigyti Medienos kainą. Nustatymo metu ši informacija užkoduojama, neatskleidžiama AMEPS administratoriui ir vartotojams. Aukciono metu AMEPS pirkėjo vardu automatiškai siūlo didesnę už minimalią ar kito pirkėjo pasiūlytą kainą iki nustatytos maksimalios Medienos kainos.

254. Ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki aukciono pradžios į pardavėjo sąskaitą turi būti pervestas Taisyklių 13.2 punkte nustatytas pirkėjo pradinis įnašas arba pateikta sutarties sudarymo garantija.

255. Pardavėjas, likus 6 darbo dienoms iki aukciono pradžios, AMEPS patvirtina registraciją į aukcioną pirkėjų, kurie laiku sumokėjo 13.2 punkte nustatytą pradinį įnašą arba pateikė sutarties sudarymo garantiją.

256. Jeigu pirkėjas laiku nesumokėjo pradinio įnašo arba nepateikė sutarties sudarymo garantijos, pardavėjas nepatvirtina pirkėjo registracijos į aukcioną. Apie šį faktą pirkėjas informuojamas per AMEPS.

257. Nepatvirtintas pirkėjas, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki aukciono pradžios, pardavėjui gali pareikšti pretenziją dėl registracijos į aukcioną nepatvirtinimo. Pardavėjas, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki aukciono pradžios, turi išnagrinėti pretenziją ir priimti sprendimą dėl pareiškėjo dalyvavimo aukcione. Apie šį sprendimą pardavėjas per AMEPS informuoja pareiškėją ir AMEPS administratorių.

258. Aukcionas vyksta Generalinės miškų urėdijos nustatytu laiku ir trunka 15 min. Aukciono metu pirkėjai už parduodamą Medieną gali siūlyti didesnę kainą, kurią mato visi pardavimo dalyviai. Jeigu paskutinę pardavimų minutę pasiūloma didesnė kaina, aukcionas pratęsiamas dar 5 min., tokiu būdu aukcionas gali būti pratęsiamas iki 45 min.

259. Pasibaigus aukcionui, AMEPS automatiškai nustato sąrašą didžiausią kainą pasiūliusių ir aukcioną laimėjusių pirkėjų, kurie įgijo teisę sudaryti sutartis. Šis sąrašas skelbiamas AMEPS interneto tinklalapyje. Aukciono nelaimėjusiems pirkėjams pardavėjas per 3 darbo dienas be atskaitymų grąžina pradinį įnašą.

2510. Jeigu aukciono metu parduota mažiau kaip 50 procentų planuotos parduoti Medienos, pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja pakartotinį aukcioną.

2511. Jeigu aukcione nedalyvavo nė vienas pirkėjas, aukcionas laikomas neįvykusiu. Pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja naują aukcioną, kuriame pradinė Medienos kaina sumažinama 10 procentų.

2512. Aukcioną laimėjęs pirkėjas per 10 darbo dienų po aukciono privalo pasirašyti sutartį su pardavėju. Jeigu pirkėjas nepasirašo sutarties, pardavėjas negrąžina jam Taisyklių 13.2 punkte nustatyto pradinio įnašo. Šis įnašas lieka pardavėjui. Pardavėjas apie pirkėjo nepatikimumą nedelsdamas praneša AMEPS administratoriui, kuris vieneriems metams sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose.

2513. Jeigu aukcioną laimėjęs pirkėjas įgijo teisę sudaryti sutartį likusiam mažesniam kaip 25 m3 Medienos kiekiui, jis neprivalo pasirašyti sutarties ir jam Taisyklių 2512 punkte numatyta sankcija netaikoma.“;

2.4. išdėstau 39 punktą taip:

„39. Aukcionų pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti metu pirkėjas siūlo Medienos kainą (be pridėtinės vertės mokesčio) 0,5 Lt tikslumu už 1 m3. Pirkėjas negali siūlyti mažesnės kainos už pradinę ar kito pirkėjo pasiūlytą kainą.“;

2.5. išdėstau 40 punktą taip:

„40. Aukcionams pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti Medienos pradinę kainą nustato pardavėjas, apskaičiavęs savo praėjusio pusmečio atitinkamų sortimentų vidutines svertines kainas. Pradinė Medienos kaina apvalinama 1 Lt tikslumu.“;

3. nurodytuoju įsakymu patvirtintose Prekybos mediena taisyklėse:

3.1. išdėstau 6.3 punktą taip:

„6.3. likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki pirmojo aukciono ilgalaikėms sutartims sudaryti pradžios, visų pardavėjų planuojamą pagaminti Medieną suskirsto grupėmis pagal sortimentus, medžių rūšis, kokybės klases, stambumo ir ilgio grupes. Taip pat sudaro aukcionų ilgalaikėms sutartims sudaryti grafiką, kuriame atsitiktinės atrankos būdu, dalyvaujant medienos perdirbėjų ir prekybos asociacijų atstovams, atskiroms Medienos grupėms nustato vienodą aukciono laiką. Vienos grupės Medienai parduoti aukcionus vienu metu vykdo visi pardavėjai pagal Generalinės miškų urėdijos nustatytą aukcionų grafiką;“;

3.2. papildau šiuo V1 skyriumi:

„V1. AUKCIONAI ILGALAIKĖMS IR PUSMETINĖMS SUTARTIMS SUDARYTI

251. AMEPS administratoriui paskelbus aukciono pradžios ir pabaigos laiką, aukciono tipą, pardavėjai ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki aukciono pradžios AMEPS interneto tinklalapyje paskelbia pranešimą apie numatomus parduoti apvaliosios medienos sortimentus ir miško kirtimų atliekas, nurodydami miško kirtimų atliekų pardavimo vietą (pardavėjo sandėlyje ar kirtavietėje), pagal pardavėjo patvirtintą ir su Generaline miškų urėdija suderintą sortimentinį planą. Šiame pranešime pardavėjas nurodo:

251.1. tikslų aukciono pradžios ir pabaigos laiką (data, valanda, minutė) pagal Generalinės miškų urėdijos sudarytą aukcionų grafiką;

251.2. numatomų parduoti apvaliosios medienos sortimentų pagal medžių rūšis, kokybės klases, stambumo ir ilgio grupes kiekį ir miško kirtimo atliekų kiekį. Atskirų sortimentų ar miško kirtimo atliekų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 m3. Apvaliosios medienos sortimentai, kurie skirstomi į kokybės klases, aukcione parduodami tokia tvarka: A ir D kokybės klasės – atskirai, B ir C kokybės klasės apvaliosios medienos sortimentai – kartu;

251.3. Medienos pradinę kainą.

252. Pirkėjai, norėdami dalyvauti pardavėjo organizuojamame aukcione, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono pražios turi užsiregistruoti į aukcioną ir nurodyti ketinamos pirkti Medienos kiekį arba ketinamų pirkti miško kirtimo atliekų kiekį pagal pardavėjo patvirtintą sortimentinį planą. Aukcione ketinamos pirkti apvaliosios medienos atskirų sortimentų ar miško kirtimo atliekų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 m3 ir ne didesnis už pardavėjo numatomos parduoti Medienos kiekį.

253. Registracijos metu pirkėjas gali pasirinkti automatinį kainos kėlimo būdą aukcione ir nustatyti savo siūlomą maksimalią ketinamos įsigyti Medienos kainą. Nustatymo metu ši informacija užkoduojama, neatskleidžiama AMEPS administratoriui ir vartotojams. Aukciono metu AMEPS pirkėjo vardu automatiškai siūlo didesnę už minimalią ar kito pirkėjo pasiūlytą kainą iki nustatytos maksimalios Medienos kainos.

254. Ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki aukciono pradžios į pardavėjo sąskaitą turi būti pervestas Taisyklių 13.2 punkte nustatytas pirkėjo pradinis įnašas arba pateikta sutarties sudarymo garantija.

255. Pardavėjas, likus 6 darbo dienoms iki aukciono pradžios, AMEPS patvirtina registraciją į aukcioną pirkėjų, kurie laiku sumokėjo 13.2 punkte nustatytą pradinį įnašą arba pateikė sutarties sudarymo garantiją.

256. Jeigu pirkėjas laiku nesumokėjo pradinio įnašo arba nepateikė sutarties sudarymo garantijos, pardavėjas nepatvirtina pirkėjo registracijos į aukcioną. Apie šį faktą pirkėjas informuojamas per AMEPS.

257. Nepatvirtintas pirkėjas, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki aukciono pradžios, pardavėjui gali pareikšti pretenziją dėl registracijos į aukcioną nepatvirtinimo. Pardavėjas, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki aukciono pradžios, turi išnagrinėti pretenziją ir priimti sprendimą dėl pareiškėjo dalyvavimo aukcione. Apie šį sprendimą pardavėjas per AMEPS informuoja pareiškėją ir AMEPS administratorių.

258. Aukcionas vyksta Generalinės miškų urėdijos nustatytu laiku ir trunka 15 min. Aukciono metu pirkėjai už parduodamą Medieną gali siūlyti didesnę kainą, kurią mato visi pardavimo dalyviai. Jeigu paskutinę pardavimų minutę pasiūloma didesnė kaina, aukcionas pratęsiamas dar 5 min., tokiu būdu aukcionas gali būti pratęsiamas iki 45 min.

259. Pasibaigus aukcionui, AMEPS automatiškai nustato sąrašą didžiausią kainą pasiūliusių ir aukcioną laimėjusių pirkėjų, kurie įgijo teisę sudaryti sutartis. Šis sąrašas skelbiamas AMEPS interneto tinklalapyje. Aukciono nelaimėjusiems pirkėjams pardavėjas per 3 darbo dienas be atskaitymų grąžina pradinį įnašą.

2510. Jeigu aukciono metu parduota mažiau kaip 50 procentų planuotos parduoti Medienos, pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja pakartotinį aukcioną.

2511. Jeigu aukcione nedalyvavo nė vienas pirkėjas, aukcionas laikomas neįvykusiu. Pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja naują aukcioną, kuriame pradinė Medienos kaina sumažinama 10 procentų.

2512. Aukcioną laimėjęs pirkėjas per 10 darbo dienų po aukciono privalo pasirašyti sutartį su pardavėju. Jeigu pirkėjas nepasirašo sutarties, pardavėjas negrąžina jam Taisyklių 13.2 punkte nustatyto pradinio įnašo. Šis įnašas lieka pardavėjui. Pardavėjas apie pirkėjo nepatikimumą nedelsdamas praneša AMEPS administratoriui, kuris vieneriems metams sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose.

2513. Jeigu aukcioną laimėjęs pirkėjas įgijo teisę sudaryti sutartį likusiam mažesniam kaip 25 m3 Medienos kiekiui, jis neprivalo pasirašyti sutarties ir jam Taisyklių 2512 punkte numatyta sankcija netaikoma.“;

3.3. išdėstau 39 punktą taip:

„39. Aukcionų ilgalaikėms, pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti metu pirkėjas siūlo Medienos kainą (be pridėtinės vertės mokesčio) 0,5 Lt tikslumu už 1 m3. Pirkėjas negali siūlyti mažesnės kainos už pradinę ar kito pirkėjo pasiūlytą kainą.“;

3.4. išdėstau 40 punktą taip:

„40. Aukcionams ilgalaikėms, pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti Medienos pradinę kainą nustato pardavėjas, apskaičiavęs savo praėjusio pusmečio atitinkamų sortimentų vidutines svertines kainas. Pradinė Medienos kaina apvalinama 1 Lt tikslumu.“;

3.5. pripažįstu netekusiu galios V skyrių;

3.6. pripažįstu netekusiais galios 13.3 ir 45 punktus.

4. P a v e d u Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos:

4.1. patvirtinti mokymų grafiką; potencialiems apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų elektroninės pardavimų sistemos vartotojams iki 2012 m. vasario 1 d. organizuoti mokymus;

4.2. sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų Prekybos mediena taisyklių taikymą praktikoje ir iki 2012 m. kovo 1 d. aplinkos ministrui pateiktų išvadas dėl taisyklių tobulinimo.

5. N u s t a t a u, kad:

5.1. šis įsakymas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.;

5.2. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja nuo 2012 m. balandžio 1 d. ir netenka galios nuo 2012 m. spalio 1 d.;

5.3. šio įsakymo 3 punktas įsigalioja nuo 2012 m. spalio 1 d.

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas

_________________

2011-12-16 isakymas Nr.D1-984.DOC

2011-12-16 isakymo Nr.D1-984 priedas 1.DOC

2011-12-16 isakymo Nr.D1-984 priedas 2.DOC

2011-12-16 isakymo Nr.D1-984 priedas 3.DOC

2011-12-16 isakymo Nr.D1-984 priedas 4.DOC

2011-12-16 isakymo Nr.D1-984 priedas 5.DOC

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2011 12 16
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai