Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Naujienos

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Naujienos

2015 m. spalio 8 d.

Vardinis ąžuolas – šviesios atminties miškininkui

Tokiu būdu pagerbti vieną iškiliausių šalies miškininkų rengiasi „Žaliuojanti Vilnija“, tarp kurios narių yra itin daug miškininkų ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija, iniciatyvą palaiko ir visokeriopai remia Kėdainių miškų urėdija. Kaip teigia „Žaliuojančios Vilnijos“ veteranė, Aplinkos ministerijos Miškų departamento vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė, šviesios atminties Zdislovas Truskauskas irgi visa siela prijautė šiai draugijai.

Kėdainiuose pasodintas ąžuolas bus ne pirmasis garbiam miškininkui pagerbti. 2012 m. kovo 19-ąją, Žemės dienos išvakarėse rašytojo Romo Sadausko iniciatyva ąžuoliukas Zdislovui Truskauskui atminti pasodintas Rašytojų sąjungos kieme.
Tais pačiais 2012-aisiais metais Zdislovo Truskausko šeimos nariai, buvę kolegos ir kitų institucijų atstovai visą ąžuoliukų ir liepų giraitę jam pasodino Ig­na­li­nos miš­kų urė­di­jos Dau­gė­liš­kio gi­ri­nin­ki­jo­je, Andrikavo miško pamiškėje. Šiai gi­rai­tei pa­žy­mė­ti prie ke­lio ati­deng­tas ute­niš­kio tau­to­dai­li­nin­ko Pra­no Ka­ziū­no iš­skob­tas sto­gas­tul­pis, ša­lia jo pa­so­din­ta ke­le­tas au­ges­nių ąžuo­liu­kų ir iš Dub­ra­vos me­de­ly­no at­vež­ta pu­šai­tė, iš­au­gin­ta iš po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XVI Var­šu­vo­je 2006 m. pa­šven­tin­tų sėk­lų.

Staigi mirtis iš­ki­lų­jį miš­ki­nin­ką pa­sig­lem­žė 2011 m. rugpjūtį. Pasak kolegų, Zdislovas Truskauskas bu­vo in­te­li­gen­ci­jos, san­tar­vės sklei­dė­jas tarp miš­ki­nin­kų, tu­rė­jęs ab­so­liu­čią mo­ra­li­nę klau­są – bu­vo itin są­ži­nin­gas ir pa­rei­gin­gas. Kad ir ko­kias pa­rei­gas ei­da­vo – miš­kų ūkio mi­nist­ro pa­va­duo­to­jo, ar Miš­kų ūkio mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riaus, ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ro, ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do pa­va­duo­to­jo - buvo atsidavęs profesijai.
Zdislovas Trus­kaus­kas ak­ty­viai pri­si­dė­jo ren­giant pa­grin­di­nius tei­sės ak­tus, nu­sa­kan­čius Lie­tu­vos miš­kų ūkio plėtros po­li­ti­ką ir stra­te­gi­ją. Jis ko­or­di­na­vo vals­ty­bės įmo­nių miš­kų urė­di­jų eko­no­mi­nius ir fi­nan­si­nius klau­si­mus ir įne­šė di­de­lį as­me­ni­nį in­dė­lį, kad vals­ty­bi­nių miš­kų sek­to­rius iš­lik­tų sta­bi­lus ir pa­siek­tų ge­rų eko­no­mi­nių re­zul­ta­tų. Su Zdislovo Trus­kaus­ko ne­tek­ti­mi li­gi šiol sun­ku su­si­tai­ky­ti ne tik ko­le­goms, bet ir vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Generalinės miškų urėdijos informacija

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 10 08
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai