Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Veiklos sritys

Svetain?s medis Veikla Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos Mik? ?statymo
5 straipsnis. Mik? valstybinis valdymas ir Mik? ?statymo vykdymo priei?ra

4. Mik? ur?dijoms priskirt? valstybini? mik? atk?rim?, priei?r?, apsaug? ir miko itekli? naudojim? organizuoja ir koordinuoja Generalin? mik? ur?dija prie Aplinkos ministerijos. Atlikdama ias funkcijas, Generalin? mik? ur?dija prie Aplinkos ministerijos:
1) atlieka mik? ur?dij? steig?jo funkcijas ir koordinuoja j? veikl?;
2) nustato mik? ur?dijoms privalom?sias miko atk?rimo, apsaugos ir tvarkymo darb? normas;
3) organizuoja bendr? valstybin? priegaisrin?s ir sanitarin?s miko apsaugos sistem?;
4) organizuoja ir koordinuoja mik? atk?rimo, apsaugos, tvarkymo ir miko itekli? naudojimo paangi? technologij? ?gyvendinim?.


Lietuvos Respublikos Mik? ?statymo
18 straipsnis. Miko apsauga nuo gaisr? ir stichini? nelaimi?

1. Mikuose, nepaisant j? nuosavyb?s formos, privalo b?ti sukurta ir palaikoma bendra valstybin? priegaisrini? priemoni? sistema, apimanti steb?jimo, profilaktines ir priegaisrines saugos priemones. i? bendr? valstybin? priegaisrini? priemoni? sistem? rengia ir jos ?gyvendinim? organizuoja Generalin? mik? ur?dija prie Aplinkos ministerijos, mik? ur?dijos bei valstybini? park? direkcijos kartu su savivaldyb?mis.

2018.01.19 11:01 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt